Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Miejski Dom Kultury w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Musiał, sekretariat@mdk.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343231279. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia: - od ul. Łukasińskiego - od ul. Okrzei. Do jednego wejścia prowadzą schody, w drugim wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
  • Sekretariat znajduje się na I piętrze. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, sala widowiskowa oraz basen. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. W budynku nie ma windy.
  • W budynku znajduje się schodołaz do transportu osób na wózkach inwalidzkich; pętli indukcyjnych w budynku nie ma.
  • Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku oraz pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Przeglądu  i aktuliazacji deklaracji dostępności dokonano 31.03.2021

Wytworzył: Paweł Musiał - Dyrektor

Opublikował: Renata Zasuń

Data wytworzenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2021-03-31